banner
Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 2006 geactualiseerd en veranderd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden?
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en Colleges van Bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (mr), staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen

• die waarover de mr eerst advies moet geven
• die waarvoor instemming van de MR vereist is
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een mr kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.Wanneer de raad advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding de door de mr gesuggereerde richting inslaat. De directie kan het advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren.De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de naschoolse opvang en vaststelling van het schoolplan.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

contact met de MR via: mr@avontuur.asg-almere.nl

 

right_image